Üldised tingimused ning privaatsuspoliitika

NS King kliendikaarti haldab, lojaalsusprogrammi eest vastutab ning Isikuandmeid Töötleb OÜ Nittis, registrikoodiga 10058222, aadressil Helgi tee 9, Peetri alevik 75312.

1. Mõisted

NS King kliendikaart on NS King ja Rieker kauplusi ühendav lojaalsusprogramm, mille liikmena saad täiendavaid soodustusi igalt ostult ja kogud boonuspunkte, millega saad tasuda ostude eest.
Kauplusekett on Nittis OÜ poolt juhitavate kaupluste võrgustik, millesse kuuluvad NS King ja Rieker kauplused.
Üldtingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Nittis OÜ-ga lepingusse astumisel.
Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Nittis OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming.
Privaatsuspoliitika on käesolevas tekstis sätestatud, millest Nittis OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel.
Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Nittis OÜ teenuseid.
Veebileht on Nittis OÜ veebileht https://www.nsking.eu.
Külastaja on isik, kes kasutab Nittis OÜ Veebilehte.
Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 14 aastane isik.
Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

2. NS King kliendikaardi väljastamise tingimused

2.1. NS King kliendikaardi taotlemiseks tuleb täita avaldus paberkujul või e-keskkonnas. See võimalus on kõigis NS King kauplustes ja kodulehel www.nsking.eu.
2.2. Füüsilisel isikul võib olla korraga ainult üks aktiivne NS King kliendikaart.
2.3. NS King kliendikaarte väljastatakse ankeedi täitnud eraisikutele alates 18 eluaastast.
2.4. NS King kliendikaardi taotlus võidakse mitte rahuldada juhul, kui soovija ei ole esitanud kohustusllikke andmeid.
2.5. NS King kliendikaardi esmakordsel väljastamisel tuleb Kliendil tasuda NS King kliendikaardi maksumus.

3. NS King Kliendikaardi kasutamise tingimused

3.1. NS King kliendikaart on isiklik ja ei ole mõeldud jagamiseks ega kasutamiseks kolmandatele osapooltele.
3.2. NS King kliendikaart ei ole maksekaart.
3.3. NS King kliendikaardi soodustuste kasutamiseks tuleb kliendi isik ostu sooritamise hetkel tuvastada. Selleks on võimalik kasutada NS King kliendikaarti või mõnd kehtivat pildiga dokumenti.
3.4. Kauplused ei vastuta kliendi hooletusest tingitud kahju eest, mille on põhjustanud kolmandad osapooled.
3.5. Kogu info NS King kliendikaardi soodustuste kohta on kättesaadav internetiaadressil ee.nsking.eu/client-card.

4. Isikuandmete Töötlemist puudutavad üldsätted

4.1. Isikuandmeid võib Nittis OÜ töödelda:

4.1.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks Töötlemise eesmärgid ning vahendid;
4.1.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
4.1.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

4.2. Nittis OÜ Privaatsuspoliitika on Nittis OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Üldtingimuste lahutamatu osa.
4.3. Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Nittis OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Nittis OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

5. Isikuandmete Töötlemise põhimõtted

5.1. Kliendi poolt esitatud andmed NS King kliendikaardiga liitumise taotlemisel, samuti NS King kliendikaardiga sooritatud ostude andmed ning muud Nittis OÜ poolt Töödeldavad Isikuandmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse alasele seadusandlusele ja heale tavale.
5.2. Nittis OÜ juhindub Isikuandmete Töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:

(1) Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek või õigustatud huvi;
(2) Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse;
(3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, mh on võimalik lihtsasti saada Isikuandmete Töötlemise alast teavet Nittis OÜ-ga ühendust võttes;
(4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
(5) Minimisatsioon. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt;
(6) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult. Sealjuures on Nittis OÜ loonud veebilehe www.nsking.ee/kliendikaart, mille kaudu Andmesubjekt saab ise soovi korral enda andmete ajakohasust kontrollida ning vajadusel parandada. Samuti saab Andmesubjekt soovi korral enda andmete ajakohasust kontrollida ning vajadusel parandada e-maili teel info info@nsking.ee, tööpäeviti 8:00-16:00 telefonil 6 02 58 17 või NS King kauplustes;
(7) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Nittis OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonüümib Nittis OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav;
(8) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslike meetmeid. Nittis OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad Isikuandmete Töötlemisel;
(9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Nittis OÜ tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele.

6. Isikuandmete kooseis, Töötlemise eesmärgid ja alused

6.1. Nittis OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. 
6.2. Nittis OÜ Töötleb Isikuandmeid neljal peamisel eesmärgil:

(1) Kliendi isiku alternatiivne tuvastamine seda kliendikaardi kadumisel, kus Isikuandmete Töötlus toimub Lepingu täitmise alusel.
(2) Personaalsete pakkumiste tegemine, kus Isikuandmete Töötlus toimub nõusoleku alusel. Andmesubjektile edastatakse personaalseid pakkumisi SMS-i või e-maili teel, juhul kui klient on selleks NS King kliendikaardi vormistamise hetkel või hiljem nõusoleku andnud.
(3) NS King kliendikaardiga ostu sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks, kus Isikuandmete Töötlus toimub nõusoleku alusel. Andmesubjektile edastatakse loosimise info SMS-i või e-maili teel, juhul kui klient on selleks NS King kliendikaardi vormistamise hetkel või hiljem nõusoleku andnud.
(4) Nittis OÜ tegevusega seotud majanduslik analüüs sh turusituatsiooni ja ostuharjumuste analüüsimiseks õigustatud huvi alusel. 

6.3. Nõusoleku alusel Töötleb Nittis OÜ Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel või lahtri märgistamise kaudu NS King kliendikaardiga liitumise taotlemisel. 
6.4. Õigustatud huvi tähendab Nittis OÜ huvi ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

6.5.1 Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
6.5.2 Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
6.5.3 Kliendibaasi haldamine ja analüüsiminei;
6.5.4 Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Nittis OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;
6.5.5 Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine Veebilehel;
6.5.6 Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks;
6.5.7 Sisehalduse eesmärkidel.
6.6 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Nittis OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel. 
6.7 Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Nittis OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. 
6.8 Eelnevast tulenevalt Töötleb Nittis OÜ eelkõige järgnevaid Isikuandmed järgnevatel eesmärkidel: 

(1) Nimi
 - Kliendi tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
(2) E-mail
 - Kliendi tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
(3) Telefon
 - Kliendi tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
(4) Maakond
 - Ettevõtte äritegevusega seotud analüüsiks pärast Isikuandmete anonüümimist;
 - Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(5) Sugu
 - Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(6) Keel
 - Kliendisuhtluseks;
(7) Sünniaeg
 - Ettevõtte äritegevusega seotud analüüsiks;
 - Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(8) Isikukood
 - Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks.

7. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

7.1. Nittis OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Nittis OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
7.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Nittis OÜ sideteenust osutavad teenusepakkuajad, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

7.2.1. Vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
7.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Nittis OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;

7.3. Nittis OÜ edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

7.3.1. Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;
7.3.2. Nittis OÜ on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid);
7.3.3. Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui Nittis OÜ teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
7.3.4. kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
7.3.5. kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
7.3.6. edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;
7.3.7. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
7.3.8. edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
7.3.9. edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
7.3.10. edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Nittis OÜ õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. Nittis OÜ teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

8. Laste Isikuandmete Töötlemine

8.1. Nittis OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 14-aastaste isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.2. Juhul, kui Nittis OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmeid Lapselt või Lapse kohta, teeb Nittis OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

9. Andmesubjekti andmekaitsealased õigused

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Nittis OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Nittis OÜ-le antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta veebilehel www.nsking.ee või pöördudes Nittis OÜ poole.

9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. Andmesubjektil on võimalik saada teavet mh Nittis OÜ-lt ja internetist www.nsking.ee/kliendikaart/, kust on võimalik saada ka täiendavat informatsiooni enda teabeõiguse teostamise kohta;
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. Kliendil on mh võimalik tutvuda Nittis OÜ kogutud Isikuandmetega internetis www.nsking.ee/kliendikaart/;
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada internetis www.nsking.ee või pöördudes Nittis OÜ poole;
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel;
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
9.2.6. Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud;
9.2.7. Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Nittis OÜ võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis). Automatiseeritud Töötlus või osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmeid. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandme Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
9.2.8. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
9.2.9. Kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

10. Andmekaitsega seonduvate õiguste teostamine ja kaebuste esitamine

10.1 Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse või taotluse korral pöörduda Nittis OÜ poole;
10.2 Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Nittis OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi;
10.3 AKI kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/

11. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

11.1. Nittis OÜ võib koguda Veebilehe Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (ingl „cookie“, mis kujutab endast väikesemahulist tekstifaili, mis on salvestatud teie arvutisse. Selles failis hoitakse andmeid teie tegevuste kohta internetikeskkonas. Reeglina on see info isikustamata,) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. Nittis OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada kasutusmugavus vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks;

11.3. Küpsise faile eksisteerib kahte tüüpi

11.3.1. Püsifailid, mis jäävad teie arvutisse ka pärast Veebilehelt lahkumist. Neid kasutatakse selleks, et Veebileht saaks teid ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata teile sisu, mille te olete enda jaoks kohandanud (nt. eelistatud keel või ostukorvi paigutatud tooted).
11.3.2. Ajutised failid eemaldatakse teie arvutist pärast Veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud teie kasutusmugavuse parandamiseks Veebilehe külastuse ajal (nt. Tootefiltrite kasutamine, olemasoleva loetelu muutmiseks või vaadatud toodete ajalugu „viimati vaadatud tooted“).

11.4. Reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Nittis OÜ partnerite Veebilehti, mis on seotud Nittis OÜ Veebilehega. Nende Küpsiste tekkimist Nittis OÜ ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
11.5. Meie Küpsised võivad mõningatel juhtudel olla loodud ka teenusepakkujate poolt (Facebook ja Google reklaamivõrgustikud), eesmärgiga parandada meiepoolt näidatava reklaami asjakohasust.
11.6. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide. Küpsiste ja nende kontrollimise kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist https://ec.europa.eu/info/cookies_et ja http://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices.

12. Kliendikaardiga seonduvad erisätted

12.1. NS King kliendikaardi varguse või kadumise korral tuleks koheselt ühendust võtta Nittis OÜ-ga. Kaotatud NS King kliendikaardi taastamiseks tuleb pöörduda lähimasse NS King kauplusesse (uue kaardi väljastamine on olemasolevale kliendile tasuta). Peale uue kaardi väljastamist, muutub vana kaart kehtetuks.
12.2. NS King kliendikaardi kehtivaid tingimusi ja muud NS King kliendikaardiga seotud infot saab näha internetist www.nsking.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetis oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst. Kui NS King kliendikaardi omanik ei soovi olla kliendiprogrammi liige peale uuendatud tingimusi on tal võimalus esitada avaldus kaardi sulgemiseks, mille järel tema kaart suletakse/hävitatakse ja temaga seotud info kustutatakse.

13. Kontaktandmed

13.1 NS King kliendikaardiga seotud pakkumiste loobumiseks, Isikuandmealaste või mistahes muude küsimustega palume võtta meiega ühendust e-mailil info@nsking.ee, tööpäeviti 8:00-16:00 telefonil 6 02 58 17 või NS King kauplustes.
13.2 Kliendi poolt sisestatud ja kaupluste poolt kogutud Isikuandmeid on võimalik kontrollida internetis www.nsking.ee.

14. Isiklike andmete kustutamine

14.1 Oma personaalsete andmete kustamiseks palume võtta meiega ühendust e-mailil info@nsking.ee, tööpäeviti 8:00-16:00 telefonil +372 5911 7799 või NS King kauplustes.

Nittis OÜ-l on ühepoolselt ning ette teatamata õigus muuta Privaatsuspoliitikat ja Üldtingimusi mh NS King kliendikaardi tingimusi ja sellega kaasnevaid soodustusi. Nittis OÜ kohustub kasutama tema valduses olevat infot heaperemehelikult ja eelkõige kasutaja huvisid silmas pidades.