Veebipoe NSKING.EE (edaspidi Veebipood) omanik on NITTIS OÜ (Edaspidi "E-poe omanik"), asukohaga Helgi tee 9, Peetri küla 75312.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

1. Kliendi poolt esitatud andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse alasele seadusandlusele ja heale tavale.
2. Isikuandmete töötlemisel juhindume järgnevatest põhimõtetest:

(1) Seaduslikkus. Isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek või õigustatud huvi;
(2) Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;
(3) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
(4) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult.
(5) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslike meetmeid;

Isikuandmete kooseis, Töötlemise eesmärgid ja alused

1. Töötleme Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. 
2. Töötleme Isikuandmeid neljal peamisel eesmärgil:

(1) Kliendi isiku tuvastamine.
(2) Personaalsete pakkumiste tegemine.
(3) Ostu sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks.
(4) Meie e-poega seotud majanduslik analüüs sh turusituatsiooni ja ostuharjumuste analüüsimiseks õigustatud huvi alusel. 

3 Eelnevast tulenevalt töötleme eelkõige järgnevaid isikuandmed järgnevatel eesmärkidel: 

(1) Nimi
 - Kliendi tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
(2) E-mail
 - Kliendi tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
(3) Telefon
 - Kliendi tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste edastamiseks;
(4) Maakond
 - Ettevõtte äritegevusega seotud analüüsiks pärast Isikuandmete anonüümimist;
 - Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(5) Sugu
 - Kliendi alternatiivseks tuvastamiseks;
 - Personaalsete pakkumiste tegemiseks;
(6) Keel
 - Kliendisuhtluseks;
(7) Sünniaeg
 - Ettevõtte äritegevusega seotud analüüsiks;
 - Personaalsete pakkumiste tegemiseks;

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

1. E-poe omanik teeb koostööd isikutega, kellele võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla sideteenust osutavad teenusepakkuajad, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

2.1. Vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
2.2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt E-poe omaniku juhistele ning kehtiva lepingu alusel;

3. E-poe omanik edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

3.1. Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;
3.2. E-poe omanik on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid);
3.3. Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui E-poe omanik teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
3.4. kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
3.5. kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
3.6. edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;
3.7. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
3.8. edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
3.9. edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
3.10. edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta E-poe omanik õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. E-poe omanik teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

Andmesubjekti andmekaitsealased õigused

4.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

4.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada E-poe omanikule oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

4.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

4.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. Andmesubjektil on võimalik saada teavet E-poe omanikult enda teabeõiguse teostamise kohta;
4.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. 
4.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada pöördudes E-poe omaniku poole;
4.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel;
4.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
4.2.6. Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud;
4.2.7. Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – E-poe omanik võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis). Automatiseeritud Töötlus või osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmeid. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandme Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
4.2.8. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
4.2.9. Kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

Andmekaitsega seonduvate õiguste teostamine ja kaebuste esitamine

5.1 Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse või taotluse korral pöörduda E-poe omaniku poole;
5.2 Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega E-poe omanik, Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi;
5.3 AKI kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

  • Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
  • Makseid vahendab Maksekeskus AS. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
  • Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
  • Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  • Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

  • Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile :
  • Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
  • Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
  • Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.